Πολιτική Απορρήτου
GDPR

Η ΓΝΩΡΑ Σύμβουλοι Επικοινωνίας («ΓΝΩΡΑ») αναγνωρίζει το θεμελιώδες δικαίωμα για προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και είναι προσηλωμένη στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των πελατών, συνεργατών και υπαλλήλων της.

Η ΓΝΩΡΑ λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφαλή φύλαξη και χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679.

Προσωπικό δεδομένο θεωρείται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της η ΓΝΩΡΑ συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με αποκλειστικό σκοπό την παροχή των συμφωνηθέντων υπηρεσιών, όπως αυτές καταγράφονται στη σύμβαση στην οποία ο πελάτης είναι συμβαλλόμενο μέρος.

Η ΓΝΩΡΑ δεν διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτους, εκτός εάν αυτό είναι απαραίτητο προς συμμόρφωση με νομική υποχρέωση ή είναι απαραίτητο για την παροχή των συμφωνηθέντων υπηρεσιών, όπως αυτές καταγράφονται στη σύμβαση στην οποία ο πελάτης είναι συμβαλλόμενο μέρος.

Εάν επιθυμείτε περαιτέρω διευκρινήσεις παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@gnora.com.